راهنمای مفاهیم ابتدایی ارتعاش سنجی

جهت آشنایی مهندسین و تکنسین های علاقه مند به دانش ارتعاش سنجی اقدام به ایجاد بخشی تحت عنوان مفاهیم اولیه ارتعاش سنجی  نموده ایم

سعی نموده ایم کلمه معادل انگلیسی را نیز ذکر نماییم و در مواقعی بدلیل آنکه کلمه انگلیسی مورد نظر در زبان ارتعاش سنجی ما بین مهندسین

 ایرانی معمول بوده از ترجمه آن خودداری نموده ایم

این قسمت را بصورت آلفابت انگلیسی تنظیم نموده ایم که در صورت نیاز مستقیما بتوانید کلمه کلیدی را یافته و مفهوم آنرا درک فرمایید

 

شتاب Acceleration

عبارت است ازمیزان تغییرات سرعت.

شتاب یک جسم میزان افزایش یا کاهش سرعتی است که جسم در جهت مشخصی بدست می آورد.

شتاب یک جسم وابسته به نیرویی است که باعث بروز آن می گردد.

  واحدهای اندازه گیری شتاب عبارتند از:

mm/s2 (metric),

m/s2 (SI), in/s2 (imperial), ft/s2 (imperial)

  

شتاب سنج    Accelerometer

یک سنسور با خروجی الکتریکی که میزان جریان الکتریکی مستقیما مرتبط است با شتاب ارتعاش در جهت نصب سنسور.

شتاب جسم مرتعش معمولا توسط یک شتاب سنج اندازه گیری می گردد

 

مبدل آنالوگ به دیجیتال A/D converter

سخت افزار الکترونیکی که سیگنالهای آنالوگ را به دیجیتال توسط نمونه برداری جزء به جزء از شکل موج تبدیل می کند

 

چتر آلارم Alarm envelope

گرافی که تعیین کننده حداکثر میزان مجاز برای هرفرکانس مشخص دریک اسپکتروم می باشد.چتر آلارم معمولا براساس یک اسپکتروم مرجع که

حاصل از یک ماشین در حالت کارکرد نرمال حاصل شده است تعریف می گردد.

  

Algorithm الگوریتم

رویه انجام یک پروژه.

رویه برای محاسبه یک اسپکتروم از یک شکل موج

 یک نمونه از الگوریتم  Fast Fourier transform

Aliasing

خطای ناشی از تظاهر فرکانسهای بالا در سطح فرکانسهای پایین بدلیل نمونه برداری فرکانسی در محدوده کمتر از دو برابرماکزیمم فرکانس

 موجود در سیگنال موج داده برداری شده می باشد.این خطا درتجهیزات ارتعاش سنج توسط فیلترپایین گذر یا فیلتر ضد aliasing حذف می گردد.

در این روش نمونه برداری از موج تا میزان حداقل دوبرابر ماکزیمم فرکانس مورد نظر اندازه گیری صورت می پذیرد.

Alignment همراستا سازی

فرآیند همراستا نمودن دو یا چند محور از یک یا چند ماشین نسبت به یکدیگر بمنظور کاهش ارتعاش

 

Amplitude دامنه

. قدر مطلق دامنه نوسان یک موج یا حرکت نوسانی که بصورتهای مختلف اندازه گیری می گردد

“peak”, “peak-to-peak”,

 and “root-mean-square” (rms)

Amplitude modulationنوسان و تلفیق دامنه   

کم و زیاد شدن دامنه یک موج بدلیل تاثیر موج ثانویه با فرکانس متفاوت.

درماشین آلات دوار سیگنالهای فرکانس بالایی همچون سیگنالهای ناشی از خرابی رینگ داخلی برینگ اغلب تحت تاثیر سیگنالهای

 فرکانس پایین ناشی از شفت دوارمانند نابالانسی ( مجاز یا غیر مجاز )  بدلیل وارد و خارج شدن خرابی از منطقه  تحت باربرینگ

درهربارچرخش شفت موجب بروز چنین نوساناتی در اسپکتروم حاصله می گردند.اسپکتروم حاصل از چنین واقعه ای خود را بصورت

 نمایش یک دامنه متغیر در فرکانس خرابی باهمراهی باندهای جانبی که به اندازه فرکانس چرخش شفت ازدامنه درحال تغییرفاصله دارند

 نشان می دهد.

مخفف نوسان و تلفیق دامنه گاهی بصورت ذیل نمایش داده می شود.

AM=Amplitude Modulation

 

Analog (w.r.t. signals) آنالوگ

ارتباط پیوسته و ممتد با یک کمیت فیزیکی اندازه گیری شده.

یک شتاب سنج سیگنال خروجی آنالوگی را تولید کرده که شباهت پیوسته ای  به ارتعاش مورد اندازه گیری دارد.

با توجه به پیوستگی بین سیگنال خروجی ارتعاش سنج با پدیده ارتعاشی مورد اندازه گیری شما می توانید از میزان

فاکتور مورد نظر( دما- فشار - ...) در هر زمانی اطلاع حاصل فرمایید.

  

Analysis software نرم افزار آنالیز  

 نرم افزار کامپیوتری برای تجزیه و تحلیل اطلاعات داده برداری شده

 

Angular contact bearing برینگ تماس زاویه ای 

 یک نوع از برینگ که قابلیت حمل بارهای شعاعی و محوری را دارد.در این نوع از برینگ ساچمه یا رولرها با زاویه ای

 خاص نسبت به محور مرکزی برینگ ( شفت ) سبب انتقال نیرومی گردند.

Angular frequency فرکانس زاویه ای

میزان نوسان یک موج یا حرکت پریودیک بصورت میزان مسافت زاویه ای طی شده در واحد زمان نمایش داده می شود.

جسمی که یک سیکل در ثانیه نوسان می کند دارای فرکانس زاویه ای برابر دو پی رادیان بر ثانیه می باشد

 

 Anti-aliasing filter

یک فیلتر پایین گذر که  همه فرکانسهای بزرگتراز ماکزیمم فرکانس مورد نظر را حذف می کند.

 

 Attenuation میرایی

عبارت است از کاهش در میزان شدت یک موج یا سیگنال

وقتی یک سیگنال ارتعاشی از یک استراکچر مکانیکی عبور می کند میزان شدت یا دامنه آن کاهش می یابد.بصورت کلی در هنگام

این انتقال از استراکچر مکانیکی فرکانسهای بالا بیشتر از فرکانسهای پایین کاهش می یابند

 

Auto-correlation همبستگی

میزان شباهت بین دوتصویر لحظه ای از یک شکل موج.

دو تصویر لحظه ای از یک شکل موج که یکسان هستند دارای میزان

Auto-correlation=1

و اگرکاملا متفاوت باشند:

Auto-correlation=0

می باشد.

Averagingمتوسط گیری

عملیاتی ریاضی است که موجب کاهش میزان خطای ناشی ازحضور سیگنالهای اغتشاشی در محاسبات اسپکترا یا شکل موج می گردد.

یک میانگین اسپکتروم یا شکل موج از یکسری ازاسپکتروم یا شکل موج های مجزاء حاصل می شود.میزان دامنه هر فرکانسی درمیانگین

 اسپکتروم یا شکل موج عبارتست از میانگین دامنه های هر اسپکتروم بصورت مجژاء در همان فرکانس.

مهمترین روشهایی که برای محاسبه متوسط گیری استفاده می شوند عبارتند از :

linear averaging and exponential averaging

  

Axial directionجهت محوری

جهت محورمرکزی یک شفت یا روتور

 

Axial force نیروی محوری  

 نیرویی است که در امتداد محورمرکزی یک شفت یا روتور وارد می گردد.

 

Axial vibration  ارتعاش محوری

ارتعاش در امتداد محور مرکزی شفت یا روتور.

 

Axis (w.r.t. motion) محور حرکت یا دوران

خطی فرضی است که حرکت یا دوران جسم حول آن صورت می گیرد.

 

Axis (w.r.t. vibration measurements) محور اندازه گیری ارتعاش

جهتی است که شتاب سنج جهت داده برداری برروی ماشین نصب می گردد

شتاب سنج معمولا در جهات محوری و شعاعی که شامل افقی و عمودی است نصب می گردد

 

 Backlash

وضعیتی است که یک قطعه از ماشین بدون وابستگی به قطعه محرک آن حرکت می کند.

این پدیده در چرخدنده که می تواند اندکی حرکت بصورت لقی بدون تماس با پینیون داشته باشد مشاهده می گردد.

این پدیده موجب خطا دراندازه گیری بدلیل عدم دقت در حرکت قطعه می گردد.

 

Balanced بالانس

وضعیتی که محور دوران و مرکز جرم یک قطعه دواربرروی هم منطبق می گردند.

Balancing بالانسینگ

تنظیم توزیع جرمی در یک قطعه دواربصورتیکه  محور دوران و مرکز جرم قطعه دوار برروی هم منطبق می گردند

 

Balance weights وزنه بالانس

وزنه یا وزنه هایی که برروی قطعه دوار نصب می گردند تا قطعه بالانس گردد.

 

Ball pass frequency

میزان سرعتی است که ساچمه یا رولر در یک برینگ از نقطه مشخصی روی رینگ داخلی یا خارجی عبور می کند.

فرکانسهای ذکر شده بصورت مخففهای ذیل نمایش داده می شوند :

“BPFI” and “BPFO”

اسپکتروم ارتعاشی یک برینگ معیوب اغلب پیکهایی در

“BPFI” and “BPFO”

خواهند داشت.

 

Ball spin frequency

سرعتی است  که ساچمه یا رولرحول محور خود در یک برینگ می چرخد.مخفف آن

 است.BSF

اسپکتروم یک برینگ معیوب اغلب دارای یک پیک در فرکانس چرخشی ساچمه می باشد

 

Band pass filter فیلترمیان گذر

یک فیلتر که اجازه عبوربه فرکانسهای مابین دوفرکانس از پیش تعریف شده را می دهد.از فیلتر میان گذر زمانی که محدوده فرکانسی

خاصی مد نظر شما باشد استفاده می گردد.

 

Bandwidth پهنای باند

تفاضل بین حداکثر و حداقل فرکانس یک فیلترمیان گذر یا محدوده فرکانسی که تجهیز اندازه گیری قابلیت اندازه گیری آنرا دارد می باشد.

 

Baud rate سرعت انتقال داده ها  

میزانی است که داده ها بین کامپیوتر و دستگاه ارتعاش سنج انتقال می یابد. واحد اندازه گیری آن بیت در ثانیه یا کیلو بیت در ثانیه می باشد.

  

Bearing tones  نوای برینگ 

نوای برینگ شامل همه فرکانس های چرخشی قطعات یک برینگ است.نوای یک برینگ شامل فرکانس چرخشی قفسه برینگ – فرکانس ساچمه

 یا رولرزمانیکه ساچمه یا رولر با نقطه خاصی
روی رینگ داخلی برینگ تماس پیدا کند- – فرکانس ساچمه یا رولرزمانیکه ساچمه یا رولر با نقطه

خاصی روی رینگ خارجی برینگ تماس پیدا کند – و فرکانس ساچمه یا رولر که حول محور خود می چرخد.

Beating تپش 

پدیده ای است که یک سیگنال بصورت ضربانی و پریودیک بدلیل حضور دو سیگنال با فرکانس نزدیک به هم  بصورت ضربانی تغییر پیدا می کند.

فرکانس ضربان یا تپش معادل تفاوت بین فرکانس دو سیگنال مجاور هم می باشد.تپش می تواند زمانیکه ماشین آلات درسرعتهای یکسان کار می کنند

یا وقتی که فرکانس نیروی محرک نزدیک به فرکانس طبیعی ماشین است اتفاق بیفتد.

Bending moment گشتاور خمشی 

 دلیل بروزخمش یا تنش برشی است. نیرویی که بصورت عمودی بریک پایه یا شفت وارد می گردد سبب ایجاد گشتاور خمشی در هر مقطعی از آن می گردد.

 هر چه گشتاور خمشی بیشتر باشد تنش برشی بیشتر و در نتیجه خمش بیشتر خواهد بود.

  Bit بیت  

سیستم رقمی دودویی است

 در سیستم دودویی فقط از دو رقم صفر و یک استفاده می گردد

هر کدام از این دوعدد در سیستم باینری یا دودویی یک" بیت "  است

 

Blade pass frequencyفرکانس عبور پره   

سرعتی که هر پره فن ازمجاور یک نقطه مبنا عبور می کند.این فرکانس برابراست با سرعت فن ضربدر تعداد پره های فن

در اسپکتروم فن شاهد یک پیک در فرکانس عبور پره خواهید بود

فرکانس عبور پره بصورت مخفف زیر نمایش داده می شود

“BPF”

Bode plot

مجموعه ای از دوگراف که یکی نمایشگر تغییرات دامنه در فرکانس های متفاوت است و دیگری نمایشگر تغییرات فاز با فرکانس است

این گراف جهت نمایش پاسخ فرکانسی یک سیستم استفاده می گردد

 

Brinneling

ایجاد اعوجاج یا تغییر فرم پلاستیک برروی مسیر حرکت ساچمه توسط ساچمه. اینگونه از ردها معمولا توسط ارتعاشات شفت زمانیکه

 شفت در حالت سکون است اتفاق می افتند.این ردها ممکن است بدلیل نیروی استاتیکی بیش از حد به شفت زمانیکه در حالت سکون است

 اتفاق بیفتند.این نوع از خرابی موجب بروز پیکهایی در فرکانس های خرابی برینگ می گردند.

 

Broad band measurement اندازه گیری در باند گسترده 

اندازه گیری سطح ارتعاشات کلی در یک محدوده فرکانسی وسیع. اندازه گیری در باند گسترده می تواند تغییر در میزان انرژی ارتعاشی

را در سیستم نشان دهد اما نمی تواند مشخص کند که در چه فرکانسی این تغییر اتفاق می افتد.

 

Bump test

یک آزمایش جهت مشخص نمودن میزان فرکانس طبیعی سیستم. سیستم توسط یک چکش تحت ضربه قرار گرفته و به آن اجازه

 ارتعاش آزاد داده می شود و میزان فرکانس غالب در اسپکتروم نشانه گر فرکانس طبیعی سیستم خواهد بود.

 

Calibration کالیبراسیون

تایید و یا تصحیح دقت تجهیز اندازه گیری با استفاده از یک نمونه مرجع

 

Carrier frequencyفرکانس حامل   

فرکانس یک سیگنال که تحت تاثیریک سیگنال دیگر است.برا ی مثال فرکانس عبورپره های شبکه یک موتور الکتریکی اغلب فرکانس

 حاملی است که تحت تاثیرفرکانس چرخشی شفت است.

 

 Cavitation کاویتاسیون

وضعیتی که فشار ورودی پمپ یا توربین آبی بقدری پایین است که موجب اختلاط جریان سیال و بخارمی گردد.

 پدیده کاویتاسیون موجب بروز ارتعاش با فرکانسهای  بالای تصادفی می گردد.

 

Center of mass مرکز جرم 

نقطه مرکزی توده ای جرمی در یک جسم. بردار وزن جسم از مرکز جزم آن عبور می کند.

خط فرضی که مرکز جرم مقاطع مختلف روتور را به یکدیگر متصل می کند محور جرم روتور نامیده می شود.

نیروی جانب مرکز 

نیرویی که یک جسم در حال چرخش را در مسیر دایره ای نگه می دارد. نیروی جانب مرکزدرامتداد مرکز جرم جسم و مرکزدوران  عمل میکند

قدر مطلق نیروی جانب مرکز بستگی به جرم جسم و توان دوم سرعت چرخشی آن دارد

 

Cepstrum سپستروم 

سپستروم گرافی است که سری فوریه یک اسپکتروم را نشان می دهد که بمعنی محاسبه سری فوریه از یک سری فوریه است.

یک سپستروم الگوی پریودیک یک اسپکتروم را استخراج میکند بهمانصورتیکه یک اسپکتروم الگوی پریودیک یک شکل موج

 را استخراج می کند.یک سپستروم برای آنالیزاسپکتروم که حاوی تعدادی هارمونیک و سایدباند است بسیار سودمند است به

 همانصورتی که یک اسپکتروم برای آنالیز یک شکل موج که از تعدادی موج سینوسی تشکیل شده است سودمند است.

 آنالیز سپستروم مشخصا برای گیربکسها و برینگهای غلتشی مناسب است چرا که عموما اسپکتروم حاصل از آنها حاوی

 تعدادی هارمونیک و سایدباند می باشد.در یک سپستروم یک سری از هارمونیکهای با فواصل مساوی یا ساید باند خود

را بصورت یک تک پیک نمایش می دهد.

 

Coherence وابستگی

مقیاسی است از میزان تناسب بین دو سیگنال. برای مثال بین پاسخ و نیروی محرک در یک سیستم خطی" وابستگی " وجود دارد.

 از طرف دیگر بین نیروی محرک و نویز یا اغتشاش تصادفی " وابستگی " وجود ندارد. " وابستگی " با عددی بین صفر و یک نمایش داده می شود.

یک ارتباط مستقیم دارای " وابستگی=1 " و  جایی که هیچ رابطه ای بین دو سیگنال وجود ندارد " وابستگی=0" است.

 

COM port

 پورت ارتباطی در یک کامپیوتر که به داده ها اجازه انتقال از/ به کامپیوتر را می دهد.

 

Continuous (w.r.t. signals) ممتد ( در یک سیگنال )  

وجود داده برای  تمام زمانها / همه مقادیر فرکانسی  و یا همه مقادیر روی محور ایکس. سیگنالهای آنالوگ خروجی یک شتاب سنج سیگنالهای ممتد هستند.

 

Correction weights وزنه اصلاحی 

وزنه هایی که به یک قطعه چرخنده بمنظور تنظیم توزیع جرم آن چسبانده می شود بصورتیکه محوردوران و محور جرم قطعه دوار برهم منطبق شوند.

  

Coulomb damping دمپینگ کولمب 

استهلاک انرژی ارتعاشی بدلیل اصطکاک بین سطوح خشک.

اصطکاک در اتصالات محرک و مفاصل منبع  دمپر کولمب می باشد.

میزان انرژی مستهلک شده بستگی دارد به جنس سطوح لغزنده  و میزان نیروی فشاری ما بین سطوح تماسم ومسافتی که اصطکاک اتفاق می افتد.

 

Couple کوپل  

یک جفت نیروی جدا از هم ( نه در یک امتداد )  که در جهت مخالف هم عمل می کنند. یک کوپل اعمالی به یک جسم موجب چرخش آن می گردد.

 

Couple unbalanceنابالانسی ار نوع کوپل    

یک نابالانسی که محور جرم یک روتور موازی با محور دوران نبوده و با آن تقاطع دارد. این وضعیت زمانی رخ می دهد که دو نقطه سنگین

در دو طرف روتور ودر جهت مخالف هم قرار دارند. زمانیکه روتور می چرخد دو نیروی ذکر شده با 180 درجه اختلاف فاز نسبت به یکدیگر

 برروی برینگهای دوسر روتور نیرو وارد می کنند . این دونیرو در خلاف جهت یکدیگر عمل می کنند که سبب حرکت الاکلنگی شفت می گردد.

 این نوع نابالانسی با گذاشتن دو وزنه در دو صفحه مجزاء در نقطه مقابل وزنه های سنگین نابالانسی تصحیح می گردد.

Cpmسیکل در دقیقه   

واحد اندازه گیری فرکانس یک حرکت پریودیک است .

یک سیکل در دقیقه معادل 60 هرتز می باشد.

 

Cpsسیکل در ثانیه 

واحد اندازه گیری فرکانس  که 60 برابر سیکل در دقیقه است.

هر سیکل در ثانیه معادل 60 سیکل در دقیقه می باشد.

 

Crest Factor  فاکتور کرست

پیک دامنه یک موج نقسیم بر

 دامنه آن موج. Rms  

فاکتور کرست یک شکل موج ارتعاشی اطلاعاتی را در مورد طبیعت ارتعاشی مربوطه به شما می دهد.

برای مثال شکل موج حاصل از یک روتور نابالانس بسختی شبیه به  شکل یک موج سینوسی است و دارای کرست فاکتوری معادل تقریبا 1.4میباشد.

اگردلیل غالب بروز ارتعاش در روتور وجود ناهمراستایی محوری است در نتیجه کرست فاکتور معمولا کمتر از 1.4 خواهد بود و اگر ضرباتی در

 چرخدنده ها یا اجزاء غلتشی برینگ اتفاق می افتد در نتیجه کرست فاکتور معمولا بزرگتراز 1.4 خواهد بود.

Critical damping دمپینگ بحرانی 

میزان دمپینگ لازمی که موجب توقف سیستم ارتعاشی می گردد. یک سیستم دمپینگ بحرانی که بصورت لحظه ای تحریک شده باشد قبل از توقف در حالت تعادل  فقط بخشی از نوسان را کامل می کند. اگر میزان دمپینگ بیش از مقدار بحرانی باشد سیستم آهسته تر در نقطه تعادل به سکون خواهد رسید.  

 

Critical speed سرعت بحرانی 

سرعت کارکرد یک ماشین که بر یکی ازفرکانسهای طبیعی ماشین منطبق گردد. یک ماشین که در یکی از سرعتهای بحرانی خود ارتعاش می کند بدلیل پدیده تشدید با دامنه بالا ارتعاش خواهد نمود. بمنظور جلوگیری از خرابی ماشین سرعت کارکرد ماشین باید به سرعت افزایش یا کاهش یافته و از سرعت بحرانی عبور کند.

  

Cycle سیکل

یک روند کامل از کوچکترین الگوی سیگنالی که مشخص کننده یک شکل موج یا حرکت پریودیک می باشد.

 

 Damped natural frequency فرکانس طبیعی سیستم دمپ شده  

فرکانس طبیعی یک سیستم دمپ شده. در عمل همه ماشینها به میزان معینی دمپ می شوند. وقتی یک ماشین تحت ارتعاش آزاد قرار می گیرد تحت فرکانس طبیعی دمپ شده نوسان خواهد نمود. اگر همه دمپینگ ها از ماشین حذف گردند ( که در عمل غیر ممکن است ) ماشین بصورت آزاد در فرکانسی طبیعی دمپ نشده یا فرکانس تشدید ارتعاش خواهد نمود. فرکانس طبیعی سیستمهای دمپ شده همیشه اندکی کوچکتر از فرکانس تشدید می باشد.

 

Damping دمپینگ 

استهلاک انرژی ماشین بصورت حرارت یا صدا

کاهش دامنه یک حرکت ارتعاشی نمایانگر وجود دمپینگ در ماشین است.

انواع دمپینگ : کولمب دمپینگ/هیستریتیک دمپینگ/ ویسکوز دمپینگ

Data block

یک مجموعه  از مقادیر دامنه آنی حاصل از نمونه برداری ممتد یک سیگنال زمانی با استفاده از

A/D converter

سری فوریه برباکس های سیگنال زمانی اعمال می شود تا نمودار فرکانسی یا اسپکتروم حاصل گردد.

Data folder فولدر داده ها   

فایلی که حاوی داده های منتقله به / از تجهیز ارتعاش سنج است.

 

Data structure استراکچر داده ها 

.استراکچر داده های ذخیره در یک تجهیز اندازه گیری. در یک تجهیز ارتعاش سنج پنج سطح وجود دارد  : ماشین/نقطه/محور/پارامتر و ذخیره.

machine, point, axis,

parameter set, and recording

 

decibel  دسیبل 

یک واحد لگاریتمی بی بعد برای دامنه که اغلب بصورت مخفف ذیل نمایش داده می شود

Decibel=”dB”

که بصورت زیر تعریف می شود :

AmplitudedB  =  20 log10 (Amplitude /  Reference Amplitude)

واحد دسیبل می تواند برای دامنه  جابجایی یا سرعت یا شتاب استفاده شود.

بدلیل استفاده از تابع لگاریتمی  واحد دسیبل برای نمایش سیگنالهای با دامنه های  خیلی بزرگ یا خیلی کوچک استفاده می شود.

Degree درجه 

واحد اندازه گیری زاویه.

 

Degrees of freedom درجه آزادی

حداقل تعداد مختصات مستقل مورد لزوم برای مشخص نمودن موقعیت همه اجزاء سیستم در هر زمان مشخص.

حرکت ساده یک پاندول ساده توسط یک مختصات مشخص می گردد : زاویه وزنه حول محور دوران. در نتیجه پاندول یک سیستم یک درجه آزادی است.

درمقام مقایسه  یک شفت تعداد بیشماری نقاط جرمی داشته  و تعداد بیشماری مختصات برای مشخص نمودن تغییرات شکل و تغییر فرم اجزاء خود لازم دارد.

بنابراین دارای تعداد بیشماری درجه آزادی خواهد بود.( هرچه تعداد درجه آزادی بیشتر باشد سیستم پیچیده تر خواهد بود.)

 

Demodulation

فرآیند استخراج سیگنالهای فرکانس بالا و ضعیف مانند فرکانس پره های فن یا روتور یا چرخدنده از فرکانسهای پایین اما قوی و با شدت بالا 

Deterministic قطعی

مقداری که غیر اتفاقی است و در هر زمانی قابل تشخیص و اندازه گیری است. سیگنالهای قطعی می توانند غیر پریودیک باشند.

چون بیشتر ارتعاشات ماشین آلات قطعی و همچنین پریودیک هستند اسپکتروم آنها بوضوح نمایانگر هارمونیکهای موجود نیز می باشند.

 

Differentiation مشتق گیری 

تابعی ریاضی است که میزان تغییرات یک متغیر را نسبت به متغیری دیگرنشان می دهد.

برای مثال شتاب میزان تغییرات سرعت نسبت به زمان است که با مشتق گیری تابع سرعت نسبت به زمان محاسبه می گردد.

در ارتعاش سنجها مشتق گیری از سیگنالهای آنالوگ توسط سخت افزار یا توسط نرم افزار قابل انجام است.

بخاطر داشته باشید که مشتق گیری میزان سیگنالهای اغتشاش یا نویز را افزایش می دهد و بندرت در تجهیزات ارتعاش سنج صورت می گیرد

 و بالعکس با انتگرال گیری می توان جابجایی را از سرعت و سرعت را از شتاب محاسبه نمود.

 

 Displacement جابجایی 

موقعیت یک جسم نسبت به نقطه ای ثابت بنام مرجع که درجهت خاصی اندازه گیری می گردد. دو جسم که درفاصله مساوی از یک نقطه مرجع

 ولی در جهت مخالف نسبت به آن نقطه قرار گرفته اند دارای قدرمطلق فاصله یا دامنه مساوی اما باعلامت مخالف هستند.

واحد جابجایی در ارتعاش سنجی در سیستم متریک میلیمتر و در سیستم ایمپریال میل است که مساوی یکهزارم اینچ می باشد.

 

Displacement transducer مبدل جابجایی

یک مبدل با خروجی الکتریکی است که دارای رابطه مستقیم با میزان جابجایی نقطه مرتعش شده که به آن متصل شده است میباشد.

 

Domain دامین 

یک مجموعه از مقادیر که مقادیر دیگری را بتصویر می کشد..دامین اغلب محور ایکس در یک گراف است.

در منحنی تایم دامین محورایکس زمان و محورعمودی دامنه موج است.

  

Drive current  درایور جریان 

 جریان الکتریکی ثابت تامین شده برای راه اندازی یک شتاب سنج.

 

Dynamic range محدوده  دینامیک   

تفاضل بین حداکثر و حداقل دامنه ای که یک ابزاراندازه گیری می تواند اندازه گیری کند که دامنه با دسیبل نمایش داده می شود.

 

Dynamic unbalance نابالانسی دینامیک 

نوعی نابالانسی است که شامل هر دو نوع نابالانسی استاتیکی و کوپله می باشد. اکثر نابالانسی ها از این نوع هستند.

 

  Eccentricity خروج از مرکز

فاصله بین مرکز جرم و مرکز دوران است. هرچه میزان خروج ازمرکز بیشتر باشد میزان نیروی نابالانسی بیشتر خواهد بود.

 

Equilibrium position موقعیت تعادل  

موقعیت است که جسم دارای کمترین میزان انرژی است یا موقعیتی است که جسم درآن نقطه بعد از نوسان به سکون می رسد.

  

Excitation force نیروی محرک 

نیرویی است که موجب ارتعاش آزاد یا تحمیل ارتعاش اجباری می گردد. این نیرو ممکن است پریودیک یا غیر پریودیک یا تصادفی باشد.

معمولا ارتعاش ماشین بدلیل نیروی محرک حاصل از نابالانسی یا ناهمراستایی یا لقی بیش از حد یا قطعات فرسوده می باشد.

 

 Exponential averaging

 یک روش اسپکترا یا  متوسط گیری از شکل موج که  اهمیت بیشتری به اسپکتروم های نهایی نسبت به اسپکتروم های اولیه داده می شود.

این روش متوسط گیری بیانگر بهتری از الگوی تغییرات زمانی ارتعاش می باشد.این روش یک متوسط گیری ممتد و پیوسته را ارائه میدهد

 و برای محاسبه اسپکتروم توسط فرمول ذیل محاسبه می گردد:

 Averagei,k  =   Average i,k-1   +   (Amplitudei,k – Average i,k-1) / n

where  i = تعداد خطوط اسپکترا;

      k = تعداد متوسط (in the sequence of averages done for

spectral line i); and

           n = تعداد اسپکتروم هایی که برای متوسط گیری استفاده می گردد.

  

f max فرکانس ماکزیمم 

ماکزیمم فرکانس نمایش داده شده در یک اسپکتروم. محدوده فرکانسی ( شروع از صفر هرتز) که دامنه ارتعاش نمایش داده می شود.

با افزایش فرکانس ماکزیمم زمانی که سایر پارامترها را ثابت نگه داشته اید میزان زمان اندازه گیری کاهش پیدا می کند

 ولی میزان دقت اندازه گیری کاهش می یابد.

Fast Fourier transform(FFT) تغییر فرم فوریه 

یک الگوریتم است برای محاسبه اسپکتروم از یک شکل موج. تغییر فرم فوریه مشخص کننده فرکانسها و دامنه مربوط به آنها در یک شکل موج است.

  

Fault frequency فرکانس خرابی

فرکانس نیروهای تکراری که توسط اجزاء خراب ماشین تولید می گردد. معمولا اسپکتروم ارتعاشی نمایشگر پیکهای فرکانسهای خرابی و هارمونیکهای آنهاست. تعدادی مثال برای فرکانس خرابی  عبارتند از فرکانس خرابی پروانه/فرکانس خرابی روتور/فرکانس خرابی برینگ/فرکانس خرابی چرخدنده.

  

FFT analyzer

یک آنالایزر اسپکتروم است که از الگوریتم

 برای محاسبه اسپکترا از یک شکل موج استفاده می کند. اکثر آنالایزرهای اسپکتروم از نوع FFT

 میباشند.FFT analyzers

 

Filter فیلتر   

یک نوع فیلتر است که اجازه عبور مقادیر مشخصی از یک فرکانس را از خود می دهد و جلوی عبور سایر فرکانسها را می گیرد.

  

Flat top window  پنجره بالا مسطح    

پنجره ای که  بهترین دقت دامنه را درپیکهای اسپکترا نمایش می دهد ولی به قیمت نشت سیگنال بیشتر.

 این نوع پنجره قابلیت جدا سازی پیکهای اسپکترای نزدیک به هم را بخوبی پنجره هنینگ ندارد

 

Force نیرو 

علت شتاب یا تنش مکانیکی. هرچه میزان نیروی اعمالی به یک جسم بیشتر باشد میزان شتاب جسم بیشتر یا تنش ایجاد شده در جسم بیشتر خواهد بود.

 

Forced response پاسخ اجباری 

پاسخ سیستم به یک نیروی محرک

 

Forced vibration ارتعاش اجباری

ارتعاش یک جسم بدلیل نیروی محرک تاثیر گذار بر جسم. اکثر انواع ارتعاشات ماشین آلات ناشی از نیروهای محرک پریودیک هستند.

ارتعاش اجباری ناشی از نیروی محرک پریودیک در فرکانس نیروی محرک اتفاق می افتد اما در فرکانسهای دیگر نیز می تواند اتفاق بیفتد

 بخصوص در ضرایب صحیحی از فرکانس نیروی محرک.

 

Forcing frequency فرکانس اجباری

فرکانس یک نیروی محرک است. در یک سیستم ارتعاشی ممکن است بصورت همزمان چندین فرکانس اجباری ناشی از نیروی محرک وجود داشته باشد.

 

 

Free response پاسخ آزاد 

پاسخ یک سیستم که بحال خود رها شده تا بدون تاثیر هیچ نیروی محرکی نوسان کند.

 

Free vibration ارتعاش آزاد 

ارتعاش طبیعی یک جسم.ارتعاش بدون حضور نیروی محرک.ارتعاش آزاد یک جسم می تواند با اعمال نیروی محرک به جسم اتفاق بیفتد

و سپس بحال خود رها شده تا جسم آزادانه به ارتعاش خود ادامه دهد. در عمل یک ارتعاش آزاد جسم بدلیل دمپینگ متوقف می گردد.

 

Frequency فرکانس   

تعداد نوسان در واحد زمان که با واحد هرتز یا سیکل در دقیقه یا رادیان بر ثانیه اندازه گیری می گردد.

 

Frequency band باند فرکانسی 

یک بخش از محدوده فرکانسی یک اسپکتروم است.

 

Frequency domain دامین فرکانسی 

محور ایکس نمایشگر فرکانس است. یک اسپکتروم گراف  دامین فرکانسی است که محور ایکس فرکانس و محور عمود برآن دامنه فرکانس است.

 

Frequency response پاسخ فرکانسی  

دامنه ارتعاش و فاز یک سیستم درفرکانسهای ارتعاشی متفاوت در پاسخ به یک نیروی مشخص است. پاسخ فرکانسی یک سیستم می تواند توسط

 نمایش داده شود.Bode plot or on a Nyquist plot

 

Fundamental frequency فرکانس بنیادی   

سرعت دورانی یک شفت یا روتور است که بعنوان  

  اولین هارمونیک یا 1Xشناخته می شود. یک ماشین معمولا در بیشتر از یک فرکانس ارتعاش میکند اما

فرکانس غالب اغلب فرکانس بنیادی  یا ضرایبی از آن است

 

Fundamental natural frequencyفرکانس طبیعی بنیادی   

اولین ویا کمترین فرکانس طبیعی یک سیستم است . وقتی یک سیستم بصورت آزاد ارتعاش می کند در همه فرکانسهای طبیعی

خود نوسان خواهد داشت اما اولین فرکانس طبیعی ارتعاشی غالب خواهد بود.

 

Fundamental train frequency فرکانس بنیادی قفسه یا کیج

فرکانس دورانی قفسه در یک برینگ غلتشی است و بصورت مخفف ذیل نمایش داده می گردد.

Fundamental train frequency  )  FTF  (

مشاهده یک پیک اسپکترا در فرکانس قفسه یا کیج بندرت اتفاق می افتد چرا که  اینرسی کیج نسبتا کوچک است. فرکانس بنیادی قفسه

 معمولا بر سایر فرکانس های برینگ تاثیر گذاشته و بصورت باندهای جانبی در فرکانسهای رینگ داخلی یا خارجی خود را نشان می دهد.

اگریک پیک اسپکترا در فرکانس بنیادی قفسه خود را نشان دهد باید شک کنید که به یکی از اجزاء برینگ آسیب رسیده باشد.

 

gشتاب جی     

شتاب ناشی از نیروی جاذبه زمین است. شتاب یک جسم بسوی مرکز زمین وقتی که جسم بصورت آزاد درشرایط خلاء و در سطح دریا سقوط می کند.

میزان آن مساوی 9.80665 متربرمجذور ثانیه یا 32.1740 فوت بر مجذور ثانیه است. شتاب یک جسم مرتعش گاهی براساس این واحد اندازه گیری می گردد.

 

Gear mesh frequency فرکانس چرخدنده

میزانی که درآن دندانه های چرخدندهها با هم تماس پیدا می کند که برابر است با تعداد دندانه های چرخدنده ضربدر سرعت دورانی چرخدنده.

یک ماشین با چرخدنده بالقوه در فرکانس چرخدنده ارتعاش می کند.

 

Ghost frequency فرکانس غیر مجسم

فرکانس ارتعاشی یک گیربکس که به هندسه گیربکس ارتباطی ندارد. فرکانس غیر مجسم بدلیل عدم نظم در چرخدنده اتفاق می افتد که

 معمولا با سایش چرخدنده ناپدید می گردد.

 

Hamming window

یک تابع ریاضی است که بنام آفریننده آن نامگذاری شده  است.

این پنجره یا فیلتر برای کاهش میزان نشتی سیگنال استفاده می گردد ولی بدلیل آنکه به اثر بخشی سایرپنجره ها نیست عموما استفاده نمی گردد.

Hanning window

یک تابع ریاضی است که بنام آفریننده آن نامگذاری شده  است.

وقتی این نوع پنجره با یک بسته اطلاعات از سیگنال موج ضرب شود مقادیر دامنه در ابتدا و انتهای آن بسته اطلاعاتی حذف ومقادیر دامنه در

 میانه بسته حفظ می گردد. این پنجره سبب می شود که بسته اطلاعاتی بصورت یک موج کامل نمایش داده شود. این پنجره میزان نشتی سیگنال را کاهش میدهد.

Harmonic (n.) هارمونیک 

هارمونیک عبارتست از پیک یا پیکهای اسپکترا در یک فرکانس  که ضرایب صحیحی از فرکانس پایه یا فرکانس هر نیروی محرک می باشد. یک هارمونیک از یک فرکانس با

فرکانس پایه بصورت برابرn

 نمایش داده می شود.nX

فرکانسی که هارمونیک خودرا نمایش می دهد ممکن است ضرایب صحیحی ازفرکانس پایه باشد یا نباشد.

فرکانسهای هارمونیک خرابی برینگ ضرایب صحیحی از فرکانس پایه نیستند.اکثر ارتعاشات ماشین آلات پریودیک بوده و

می توانند بصورت مجموعی از سریهای سینوسی نمایش داده شوند.

 

Harmonic excitation تحریک هارمونیک 

تحریک توسط یک نیروی هارمونیک

 

Harmonic force نیروی هارمونیک 

یک نیروی محرک سینوسی است :

F(t) = Fo sin (wt - f)

 که F(t) = دامنه لحظه ای نیرو;

           Fo   = دامنه نیروی محرک;

w    = سرعت زاویه ای;

t     = زمان; and

f    = زاویه فاز.

Hunting tooth frequency( HTF )

فرکانسی است که یک دندانه مشخص از یک چرخدنده با یک دندانه مشخص از چرخدند مجاور تماس پیدا می کند.

این فرکانس مساوی فرکانس مش چرخدنده تقسیم بر حداقل ضریب مشترک بین تعداد دندانه های دو چرخدنده درگیراست.

 

 

Hysteretic damping دمپینگ هیسترتیک

استهلاک انرژی ارتعاشی توسط موادی همچون لاستیک و پلاستیک که انرژی را به گرما تبدیل می کنند.

لاستیک ماشین به همین دلیل گرم می شود. میزان انرژی مستهلک شده بستگی به میزان مواد تغییر فرم یافته

  و میزان تغییر فرم و سختی ماده و میزان توانایی ماده در استهلاک انرژی دارد.

  

ICP accelerometer

یک شتاب سنج پیزوالکتریک است که درایور آن در درون آن قرار دارد.

 

Integrator انتگرال گیر

یک قطعه الکترونیک است که از سیگنال آنالوگ انتگرال گیری می کند. یک انتگرال گیر اغلب برای انتگرال گیری از شتاب و محاسبه سرعت استفاده می گردد.

 

Interpolation

فرآیندی ریاضی است برای محاسبه مقداری است بین مقادیر اندازه گیری شده.

این فرآیند دارای روشهای مختلفی است. ساده ترین نوع آن مدل خطی است. برای مثال اگریک اسپکتروم دارای اطلاعات دامنه

 در فرکانس 1000 و 1002 هرتز باشد اما در 1001 هرتز دامنه ناشناخته باشد می توان با  این روش مقداردامنه در 1001 هرتز

 را با میانگین گیری از دامنه در دو مقدار 1000 و 1002 هرتز محاسبه نمود.

 

Isolation ایزوله نمودن 

یک روش برای کاهش ارتعاشات با قرار دادن یک قطعه ارتجاعی بین ماشین و استراکچر است. برای اینکار از موادی مانند لاستیک

یا فنر فلزی استفاده می گردد. این مواد دامنه نیروی منتقله را از ماشین به استراکچر و از استراکچر به ماشین کاهش می دهند.

 

Jerk

میزان تغییرات شتاب در واحد زمان

 

Journal

قسمتی از شفت که در درون یک برینگ می چرخد.بارهای اعمالی به شفت توسط ژورنال به برینگ منتقل می گردند.

 

Journal bearing ژورنال برینگ  

یک نوع برینگ بدون اجزاء غلتشی که حضور فیلمی از سیال موجب حرکت روان در آن می گردد.

 

Load zone (w.r.t. bearings) منطقه باربرینگ  

قسمتی از یک برینگ که تحت بیشترین بار قرار می گیرد.

  

Looseness

وضعیتی که لقیهای ناخواسته ای بین قطعات در تماس با یکدیگر وجود دارد. لوزنس معمولا توسط لقی های بیش از حد

در برینگ یا  پیچهای شل و استراکچر ترک برداشته اتفاق می افتد.

 

Measurement parameters پارامترهای اندازه گیری

جزییاتی درباره اندازه گیری که باید پیش از اندازه گیری مشخص گردند. قبل از آنکه اسپکتروم محاسبه شود فرکانس ماکزیمم

 وتعداد خطوط اسپکترا و نوع متوسط گیری و نوع پنجره مشخص گردد.

 

Modal analysis  آنالیز مودال    

فرآیند تعریف یک مدل ریاضی برای ارتعاش سیستم که به شما این امکان را میدهد که تغییرشکل سیستم ناشی از اعمال

 نیروهای محرک را محاسبه نمایید.

  

Mode shape

اندازه گیری دامنه ارتعاش در نقاط مختلف یک سیستم وقتی تحت تاثیر یک نیروی محرک قرار گرفته باشد.

Modulation

تغییرات یک سیگنال تحت تاثیر سیگنالی دیگر. سیگنالی که تحت تاثیر قرار گرفته است " حامل " و سیگنالی

 که تاثیر گذار است را سیگنال موثرمینامند

  

Nodal points نقاط نودال  

نقاطی از یک مد شیپ که حرکتی ندارند. مدشیپ طبیعی شماره

 یک شفت دارایn

   نقطه نودال استn+1

Noise نویز 

سیگنالها ناخواسته که اغلب با طبیعت تصادفی بوده که ناشی از تاثیرات الکتریکی و/یا مکانیکی هستند.

 

 Noise floor

حدی از دامنه که در کمتر از آن پیکهای دامنه قابل تشخیص و تمایز نیستند

 

Non-synchronous peakپیکهای غیر سنکرون 

یک پیک اسپکترا که در فرکانسی اتفاق می افتد که ضریب کاملی از فرکانس پایه ( فرکانس چرخش شفت ) ماشین نیست.

Normalizationنرمالیزاسیون

تقسیم همه مقادیربه بزرگترین مقداردامنه است. نرمالیزه نمودن دامنه های موج بمعنی تقسیم همه مقادیر دامنه ها به بزرگترین دامنه موج است

که بدینصورت همه مقادیر دامنه بصورت کسری از بزرگترین دامنه نمایش داده می شوند.

 

Nyquist frequencyفرکانس نیکوئیست  

حداکثر فرکانسی که می تواند بصورت صحیح نمونه گیری شود بدون آنکه پدیده الییزینگ اتفاق افتد. فرکانس نیکوئیست برابر نصف میزان

 فرکانس نمونه برداری شده است.تجهیزات ارتعاش سنج میزان نمونه گیری برابر 2.56 برابر فرکانس ماکزیمم را اتخاذ می کنند و بدینصورت

 اطمینان پیدا می کنند که فرکانس نیکوئیست بزرگتر از ماکزیمم فرکانس مورد نظر شماست این عمل زمانی که شما فرکانس مازیمم را انتخاب

می کنید توسط دستگاه بصورت اتوماتیک توسط دستگاه صورت می پذیرد.

 

Nyquist plot پلات نیکوئیست

یک گراف از اعداد مرکب که برای نمایش پاسخ فرکانسی سیستم استفاده می گردد. دامنه و فاز یک سیستم ارتعاشی در یک فرکانس مشخص می تواند

 توسط اعداد مرکب نمایش داده شود ( این عدد شامل یک مقدار واقعی ویک مقدار غیر واقعی است ). با کشیدن قسمت غیر واقعی در برابر قسمت واقعی

 در یک محدوده فرکانسی پلات نیکوئیست بدست می آید.

 

Octaveاکتاو  

یک دوره فرکانسی که در آن مقدارفرکانس دوبرابر می گردد. برای مثال فرکانس

یک اکتاو بالاتراز فرکانس پایه ( فرکانس چرخش شفت ) است2X  

فرکانس ارتعاشی بندرت بصورت اکتاو نمایش داده می شود. بیشتر اکتاو را در موزیک و اندازه گیری میزان صدا مشاهده می کنید.

Oil whirl

وضعیتی در یک برینگ ژورنال است که فیلم روغن چرخیده و حول شفت درون برینگ با سرعتی معادل 40 تا 49 درصد سرعت

چرخش شفت حرکت می کند. این پدیده ناخواسته بوده و بدلیل وجود لقی بیش از حد در برینگهای ژورنال یا بارناکافی شعاعی در برینگ

اتفاق می افتد.لازم بذکر است برای کارکرد صحیح هر برینگی وجود حداقل باری لازم است که معمولا توسط وزن شفت یا نیروی کشش

 تسمه تامین می گردد.

 

Oil whip

این پدیده همان پدیده چرخش روغن است  که در برینگ ژورنال اتفاق می افتد ولی با فرکانس رزونانس شفت در برینگ بچرخش در می آید.

این پدیده سبب ارتعاش شفت در دامنه های بزرگ می گردد.

 

Orbit (w.r.t. journal bearings)اربیت ( در ژورنال برینگ ) 

مسیر دایروی یک ژورنال درون یک برینگ است.

 

Order

فرکانس یک پیک اسپکترا که بصورت نسبتی یا ضریبی از فرکانس پایه تعریف می گردد. یک پیک اسپکترا در دوبرابر فرکانس پایه

دارای میزان مرحله ای ( اوردری ) است برابر

2X

 

Order normalization

تقسیم همه فرکانسها ی روی محور فرکانسی یک اسپکتروم به فرکانس پایه.

  

Oscillationنوسان 

حرکتی رفت و برگشتی است. ارتعاش یک نوسان مکانیکی است. یک نوسان بمعنی یک سیکل حرکت رفت و برگشتی است.

 

Over-damped system سیستم دمپ شده بیش از حد   

یک سیستم با مقداربیش از حد و نیاز دمپینگ برای جلوگیری سیستم از ارتعاش است. یک سیستم بیش از حد دمپ شده

 ارتعاش نمی کند اما دارای پاسخی آهسته و اندک است.

Overlapping process

ترکیب یا اشتراک داده ازبخش های نمونه داده های دامین زمانی مجاورهم برای محاسبه

FFT

درصدی از داده که اخیرا از نمونه داده ها برداشت شده و با داده های قدیمی ترکیب می گردد.

این روش موجب محاسبه سریعتر اسپکتروم می گردد.عموما 50 درصد پوشش یا اورلپ موج کافی است

 

Peak (w.r.t. a spectrum) پیک (در اسپکتروم )

بزرگترین مقدار دامنه در یک اسپکتروم

 

Peak (w.r.t. a wave) پیک ( در موج )

بزرگترین نقطه در یک موج است

 

Peak-to-peak amplitude

تفاوت بین بزرگترین مقدار مثبت و کوچکترین مقدار منفی در یک موج است. دامنه جابجایی معمولا براساس این مقدار سنجیده می گردد.

 

Period پریود

مدت زمان که طول می کشد تا یک سیکل کامل گردد و معمولا بر حسب ثانیه یا میلی ثانیه اندازه گیری می گردد.

 

Periodic پریودیک 

الگویی که مرتبا بارها تکرار می گردد.

 

Periodic force نیروی پریودیک 

نیرویی که مرتبا بارها تکرار می گردد

 

Phase فاز

رابطه زمانی یک سیگنال با سیگنالی دیگر که هم فرکانس هستند یا رابطه زمانی یک جسم مرتعش با جسم مرتعش دیگر در فرکانس مشابه است.

حرکت ارتعاشی یک جسم با جسمی دیگر هم فاز است اگرهر دو جسم با هم در یک فرکانس بصورت سنکرون نوسان کنند و این بدان معنی است که

 هر دو جسم با هم به ماکزیمم و مینیمم جابجایی می رسند.اگر یک جسم به ماکزیمم جابجایی و دیگری به مینیمم جابجایی برسد و هر دو جسم در یک

 فرکانس نوسان کنند گفته می شود که 180 درجه اختلاف فاز دارند.

 

Phase angle زاویه فاز 

مقداری که حکایت از فاز یک شکل موج یا حرکت ارتعاشی نسبت به شکل موج یا حرکت ارتعاشی دیگری دارد.

زاویه فاز می تواند برحسب درجه یا رادیان نشان داده شود.

  

Phase shift

تعداد سیکل یا درجه یا رادیان یک شکل موج یا حرکت ارتعاشی که جلوتر یا عقب تر از شکل موج یا حرکت ارتعاشی دیگر است.

یک شکل موج سینوسی که میزان فاز شیفت آن 90 درجه جلوتر باشد معادل یک شکل موج کسینوسی است.

 

Piezoelectric transducer مبدل پیزوالکتریک

یک مبدل که در آن یک کریستال نیروی مکانیکی رابه الکتریسیته تبدیل می کند. در این نوع مبدل وزنه موجود درزمان وقوع ارتعاش

 به کریستال نیرو وارد نموده و متناسب با این نیرو کریستال یک جریان الکتریکی متناسب با آن تولید می کند.

 

Preload  پیش بار 

نیروی استاتیکی اعمالی به یک برینگ که سبب می شود ساچمه یا رولرها بغلتند نه بلغزند.میزان خیلی کم یا خیلی زیاد پیش بار

موجب آسیب به برینگ می گردد.

 

Proximity probe

یک مبدل که جابجایی را اندازه گیری می کند. این نوع ازمبدلها برای اندازه گیری جابجایی در فرکانسهای پایی استفاده می گردد.

 

 

Radial vibration ارتعاش شعاعی

ارتعاش در جهت عمود برمحور مرکزی شفت یا روتوراست. ارتعاش شعاعی درروتورهای نابالانس مشاهده می شود.

 

Resolution (w.r.t. waveforms and spectra)رزلوشن 

کوچکترین فواصل فرکانسی یا زمانی در محور افقی یک اسپکتروم یا شکل موج است. رزلوشن یک اسپکتروم با تعداد خطهای اسپکترای

مورد استفاده بهبود می یابد. هر چه تعداد خطهای اسپکترا بیشتر باشد اسپکتروم دقیقتری حاصل خواهد شد ولی فضای بیشتری از حافظه

 اشغال می گردد و همچنین زمان بیشتری برای داده برداری صرف خواهد شد.

 

Resonance تشدید 

وضعیتی است که دامنه ارتعاش بدلیل ارتعاش جسم در فرکانس طبیعی آن شدیدا افزایش می یابد.

 

Resonant frequencyفرکانس تشدید   

فرکانس طبیعی یک سیستم وقتی که دمپینگی در سیستم وجود ندارد. یک سیستم ایکس درجه آزادی دارای ایکس فرکانس طبیعی است.

 

Rigid body motion حرکت جسم صلب

 حرکت یک جسم بعنوان یک واحد بدون وجود حرکت نسبی یا تغییر فرم در درون جسم است.

 

Runoutخروج از مرکز

خطایی که توسط سنسور جابجایی اندازه گیری می شود تا موقعیت محور مرکزی شفت بدست آید. این خطا می تواند بدلیل آن باشد که

محور دوران بر محور مرکزی شفت منطبق نباشد یا شفت غیر مدور باشد.

 

Sidebands باندهای جانبی 

پیکهای کوچک که توسط مدوله شدن فرکانس یا دامنه اتفاق می افتد و بصورت قرینه دردو طرف پیک اسپکترا قرارمیگیرد.

فاصله بین باندهای جانبی معادل فرکانس سیگنال مدوله کننده است. باندهای جانبی اغلب در اسپکترای حاصل از گیربکس ها

و موتورهای الکتریکی خراب مشاهده می گردد.

 

Signal leakage نشت سیگنال 

اعوجاج یک اسپکترا جایی که دامنه خط اسپکترا به خط اسپکترای مجاور نشت پیدا می کند.

نشت سیگنال می تواند با استفاده از فیلتر( پنجره ) به حداقل برسد.

 

Signature

عبارت است از اسپکتروم ارتعاشی یک سیستم

  

Subharmonic

یک پیک اسپکترا که در فرکانسهایی که کسری از فرکانس بنیادی است اتفاق می افتد.

1/2, 1/3, 1/4, 1/5, or 1/6

اسپکتروم حاصل از سایش شفت به ژورنال برینگ تولید ساب هارمونیکی معادل نصف فرکانس بنیادی می کند.

 

Subsynchronous peak

یک پیک اسپکترا که در فرکانس زیر فرکانس بنیادی اتفاق می افتد.

یک پیک ساب سنکرون هم ممکن است و هم ممکن نیست یک ساب هارمونیک باشد.  اسپکتروم یک برینگ ژورنال

 که دچارخطای چرخش روغن در فضای برینگ شده است معمولا دارای پیک ساب سنکرونی حدود 45. فرکانس بنیادی می باشد.

 

Synchronous speed سرعت سنکرون 

سرعتی که میدان مغناطیسی در یک استاتور یک موتور جریان متناوب می چرخد و معمولا معادل جریان برق متناوب مصرفی است.

 

Trending

تحلیلی که معمولا توسط واتر فال و چارت ردیابی حاصل از داده برداری یک نقطه خاص در زمانهای متوالی حاصل می شود.

 

Trial weightوزنه آزمایشی   

یک وزنه که در عملیات بالانسینگ استفاده می گردد. توسط تغییرات حاصل در دامنه ارتعاش و فاز بعد از نصب وزنه آزمایشی

به روتور میزان پاسخ سیستم به وزنه ها محاسبه و در نتیجه در مراحل بعد ابعاد و موقعیت وزنه اصلاحی را تعیین می کند.

 

Triaxial accelerometer شتاب سنج سه محوره   

یک نوع شتاب سنج که قابلیت اندازه گیری ارتعاش را در سه جهت بصورت همزمان در یک نقطه مشخص دارد.

 

Trigger

یک سیگنال که بعنوان مرجع زمانی یا شروع یک فرآیند استفاده می گردد. سیگنال تاکومتر می تواند برای بدست آوردن

 زاویه فاز و/یا شروع اندازه گیری استفاده گردد

 

Vane pass frequency

سرعتی که پره های پمپ از مقابل یک نقطه مرجع عبور می کنند که معادل سرعت چرخش پمپ ضربدر تعداد پره های پمپ است.

اسپکتروم ارتعاشی یک پمپ معمولا دارای یک پیک در فرکانس عبور پره است.

 

Velocity transducer مبدل سرعت

یک سنسور که سرعت را اندازه گیری می کند. سنسورهای سرعت دچار سایش شده و نیازمند کالیراسیون مداوم هستند.

 

Waterfall chart

یک نمایش گرافیکی سه بعدی از داده های ذخیره شده حاصل از یک نقطه خاص در بازه های زمانی متفاوت

  

Windowing اعمال پنجره

حاصلضرب دامین زمانی توسط تابعی ریاضی قبل از محاسبه

استFFT

اعمال پنجره موجب کاهش میزان نشت می گردد و موجب می گردد مقادیر شروع و پایان داده های موج صفر گردد و این امر موجب می گردد

 که داده ها بشکل یک شکل موج کامل نمایش داده شوند. سه نوع پنجره متداول عبارتند از

Hanning window/hamming window/rectangular window